Gebruiksvoorwaarden

 

Het doet ons genoegen dat u de weg naar de webwinkel van Ebottles.eu heeft gevonden. We hopen dat ons aanbod u bevalt en dat u vindt wat u zoekt. We verzoeken u echter even de tijd te nemen om volgende voorwaarden zorgvuldig door te lezen zodat u weet dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wanneer u een bestelling plaatst:

 

1. Algemeen

 

Het gebruik van de website Ebottles.eu is uitsluitend overeenkomstig onderstaande gebruiksvoorwaarden toegestaan. Ebottles.eu behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Door van de website gebruik te maken, accepteert de gebruiker de toepasselijkheid van de alsdan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geschiedt voor eigen risico. 

 

2. Toegang tot de website

 

Gelet op de aard van internet en van computersystemen garandeert Ebottles.eu niet dat de website onafgebroken beschikbaar is. Ebottles.eu behoudt zich bovendien het recht voor het gebruik of de beschikbaarheid van de website te allen tijde en zonder nadere kennisgeving geheel of gedeeltelijk te staken of te beperken. 

 

3. Gebruik van de website en de beschikbaar gestelde inhoud en informatie


Tenzij iets anders is vermeld, wordt alle door Ebottles.eu openbaar gemaakte informatie kosteloos aan de gebruikers ter beschikking gesteld. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie voor eigen informatiedoeleinden gebruiken. De op de website van Ebottles.eu beschikbaar gestelde gegevens betreffende onze producten strekken niet tot persoonlijk advies. Voor het geven van adviezen zijn onze medewerkers u graag persoonlijk, via e-mail of telefonisch van dienst. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de bezoeker zelf te controleren of de beschikbaar gestelde informatie juist, volledig en actueel is. De aansprakelijkheid van Ebottles.eu voor onvolledige, verouderde of onjuiste informatie alsmede voor eventuele gevolgen van een mogelijk onjuiste interpretatie van de beschikbaar gestelde informatie door de gebruiker is beperkt tot die gevallen waarin sprake is van grove nalatigheid of opzet van Ebottles.eu zelf.
 
De inhoud en vormgeving van de internetpagina's zijn auteursrechtelijk beschermd. Reproductie van deze inhoud is slechts met de schriftelijke toestemming van Ebottles.eu zelf toegestaan. Met vragen of opmerkingen over deze toelichtingen kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoon of e-mail.
 
De gebruiker dient bij het gebruik van de website bovendien te waarborgen dat hij door het gebruik resp. door hieraan verbonden handelingen in geen geval:
 

  • inbreuk op rechten van industriële eigendom, auteursrechten of overige eigendomsrechten maakt;
  • inhoud verstuurt die virussen, zogenaamde Trojaanse paarden of overige programma's bevat die software kunnen beschadigen;
  • reclame of ongevraagde e-mails (zogenaamde spam) of onterechte waarschuwingen tegen virussen en storingen e.d. verspreidt of anderen uitnodigt aan kansspelen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespelen en vergelijkbare acties deel te nemen.

 

4. Belangrijke informatie over computervirussen

 

Hoewel Ebottles.eu zijn uiterste best doet om zijn website vrij te houden van virussen en dergelijke, garanderen wij niet dat onze website volledig virusvrij is. De bezoeker zelf zal de nodige stappen moeten ondernemen ter bescherming van zijn infrastructuur, bij voorkeur door een virusscanner of dergelijke.

 

5. Regels betreffende wachtwoordgebruik en verantwoordelijkheid

 

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om voorzichtig om te springen met het gebruik van wachtwoorden en logingegevens voor het gebruik van de website om misbruik te vermijden. In het geval dat de gebruiker zou vermoeden dat zijn wachtwoord onopzettelijk of opzettelijk door derden zou gebruikt worden en er een risico bestaat op misbruik, is het te verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit te melden aan Ebottles.eu. Ebottles.eu zal de nodige stappen ondernemen om het respectievelijk wachtwoord te beveiligen respectievelijk te blokkeren en de gebruikersgegevens te beschermen.  Niettegenstaande is Ebottles.eu niet contractueel of wettelijk verantwoordelijk voor enige schade die wordt berokkend door het misbruik van persoonlijke wachtwoorden etc. Als aanvulling, behoudt Ebottles.eu het recht om te allen tijde en zonder de verplichting om de beslissing te beargumenteren, een gebruikersaccount te beperken of te annuleren door specifieke gebruikersgegevens te blokkeren.