Algemene verkoopvoorwaarden

 

Versie van 1-5-2019

 

 

1. ONDERWERP
 

In de Algemene verkoopvoorwaarden (AVV) worden de rechten en plichten van het Bedrijf en de Klant beschreven. Deze voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op alle verkopen die het Bedrijf sluit met elke koper, die erkent ervan kennis genomen te hebben en er daarom vanaf ziet een beroep te doen op ieder tegensprekend document, en dan met name zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden. Het toepasselijk recht is het recht van Frankrijk.

 

 

2. BESTELLINGEN
 

Een bestelling wordt pas definitief geregistreerd nadat de door de Klant gevalideerde gegevens zijn ontvangen door het Bedrijf. De verkoop wordt beschouwd als gesloten zodra de bestelling is geregistreerd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor elke bestelling van een Klant te annuleren ingeval van te late betaling van een eerdere bestelling. Kwesties die door medewerkers of vertegenwoordigers worden behandeld, moeten vooraf worden geaccepteerd.

 

 

3. PRODUCTEN
 

Het Bedrijf garandeert de klant  dat de elementen waaruit de verkochte artikelen bestaan, naar behoren functioneren. De klant is ervoor verantwoordelijk te controleren of de artikelen onder de gebruikelijke gebruiks-, opslag- en vervoersomstandigheden fysiek en chemisch compatibel zijn met zijn producten, zonder dat het Bedrijf hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. De door het Bedrijf verschafte gegevens zijn vertrouwelijk, alleen ter informatie bedoeld en niet bindend. Als onze artikelen worden gebruikt voor het vervoer van producten of materialen waarop landelijke, gemeentelijke of internationale reglementen van toepassing zijn,  is de klant verantwoordelijk voor de naleving hiervan. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn keuzes en voor de eventuele incompatibiliteit van de bestelde artikelen met de toepasselijke wettelijke eisen. De traceerbaarheid op batchnummer kan alleen worden gegarandeerd voor artikelen die op pallets worden geleverd, die compleet en niet voor de detailhandel zijn voorbereid en die door de magazijnen van het Bedrijf zijn verzonden. Met betrekking tot elke eventuele onregelmatigheid op de houders van vernieuwde artikelen kan, afgezien van structuurelementen, geen enkele claim worden ingediend. Meer in het algemeen is het Bedrijf gebonden door een verplichting van middelen, zonder dat het Bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld ingeval van overmacht en andere gevallen voorzien in de jurisprudentie.

 

 

4. PRIJZEN
 

De prijzen van de verkochte artikelen zijn de prijzen die van kracht zijn op de dag waarop de bestelling is geplaatst. Het bedrijf behoudt zich het recht voor de tarieven te allen tijde te mogen wijzigen. De prijzen zijn in euro en exclusief btw. Voor iedere in Frankrijk bezorgde bestelling worden de prijzen verhoogd met btw. Vrijstelling van btw voor levering in Frankrijk moet door de Klant naar behoren worden gerechtvaardigd. De prijzen kunnen worden verhoogd met de vervoerskosten die gelden op de dag van bestelling. Voor iedere bestelling waarvan het totaalbedrag voor de koopwaar lager is dan € 150 excl. btw brengt het Bedrijf een vast bedrag van € 40 excl. btw in rekening voor de verwerking van de bestelling. Er wordt geen korting toegekend ingeval van vooruitbetaling.

 

5. LEVERING
 

De producten worden bezorgd op het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven. De leverantietermijnen worden alleen ter informatie gegeven en de Klant kan er geen beroep op doen om de inbezitneming van de geleverde goederen te weigeren of annulering van de bestelling te eisen, om boetes of schadevergoedingen te vragen en/of om betaling te weigeren. Schadeclaims zijn alleen geldig als ze per aangetekende brief binnen acht dagen na ontvangst van de koopwaar zijn ingediend. Zelfs als de goederen franco worden verkocht, worden ze vervoerd op risico van de geadresseerde, die ingeval van vertraging, beschadiging of ontbrekende onderdelen een klacht kan indienen bij het vervoersbedrijf. Alleen geschillen bij ontvangst waarvoor naar behoren voorbehoud is gemaakt, zoals vastgelegd in de vervoersovereenkomst, kunnen aanleiding geven tot schadevergoeding.

 

6. BETALING
 

Bestellingen die de Klant plaatst in de webshops van het Bedrijf moeten vóór levering worden betaald met de betalingsmogelijkheden die deze webshops bieden. Voor bestellingen die de Klant buiten een webshop plaatst, moet alle facturen, uitgezonderd bijzondere bepalingen, binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald via het rekeningadres van het Bedrijf dat op de factuur staat vermeld. De betalingen moeten zodanig worden verricht dat het Bedrijf over de bedragen kan beschikken op de vervaldag die op de factuur wordt vermeld. Afhankelijk van de economische en financiële informatie die ter kennis van het Bedrijf wordt gesteld, kunnen bijzondere betalingsvoorwaarden worden opgesteld voor lopende bestellingen en voor uitstaande bedragen die aan de Klant zijn toegekend. Het Bedrijf kan vragen om contante betaling bij levering of betaling vooraf, zonder dat korting wordt verstrekt. Conform artikel L.441-6 van het Wetboek van Koophandel leidt elke betalingsachterstand van rechtswege en zonder dat een aanmaning vereist is, tot het opleggen van een inningsboete van € 40 en van een achterstandsrente volgens het tarief dat de Europese Centrale Bank tijdens haar laatste herfinancieringstransactie heeft gehanteerd, verhoogd met 10 procentpunten.

Boeteclausule: bovendien worden bij uitdrukkelijke overeenkomst alle inningskosten die het Bedrijf maakt en die forfaitair zijn vastgesteld op 15% van het niet-betaalde bedrag (20% ingeval van levering buiten Frankrijk), in rekening gebracht bij de Klant.

Vervroegde verrekening: ingeval van niet-betaling kan het Bedrijf onmiddellijke betaling eisen van het debetsaldo, eisen betaald te worden vóór iedere verzending of levering van nieuwe goederen, lopende bestellingen opschorten of annuleren, onverlet de mogelijkheid schadeloosstelling, rente en/of annulering van het contract te eisen.

 

 

7. VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT
 

Het Bedrijf blijft eigenaar van de verkochte goederen totdat deze volledig zijn betaald, zowel de hoofdsom als de bijkomende bedragen. Wet 80.355 van 12 mei 1980.

 

 

8. RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID
 

Voor het beslechten van conflicten en geschillen, ongeacht de aard of oorzaak ervan, is alleen de rechtbank van Nantes (Frankrijk) bevoegd, zelf als het gaat om een kort geding, een beroep op garantie of pluraliteit van schuldeisers.